PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s využívaním našich služieb, kúpou našich tovarov, majetkovou účasťou v spoločnosti prevádzkovateľa, vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.
 
Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:
 
- na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
- komu ich môžeme poskytnúť,
- aké sú Vaše práva,
- kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa  vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:
- zamestnanci a ďalšie osoby pracujúce pre prevádzkovateľa v pracovnom pomere,
- zákazníci optiky,
- pacienti,
- kontaktné osoby obchodných partnerov,
- spoločník prevádzkovateľa, štatutárny orgán prevádzkovateľa.
 
1.  Informácia o Prevádzkovateľovi
 
1. Prevádzkovateľom je MAJOROPTIK, s.r.o. so sídlom Hlavná 79, 040 01 Košice, IČO 36 175 790.
2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese MAJOROPTIK, s.r.o., Hlavná 79, 040 01 Košice, email: majoroptik@majoroptik.sk, t.č. +421 903 402 840.
 
2.          Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
(viac pozri článok 3)
 
1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Pri každej kategórii dotknutej osoby to môžu byť iné osobné údaje (a nie všetky v tomto dokumente spomínané). Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme napr.:
a. poskytovať Vám služby (napr. zmerať zrak), o ktoré máte záujem,
b. dodať Vám tovar, ktorý máte záujem si kúpiť,
c. komunikovať s našim obchodným partnerom, ktorý komunikuje s nami práve prostredníctvom Vás,
d. plniť si naše povinnosti voči Vašej osobe ako spoločníkovi prevádzkovateľa,
e. plniť si naše povinnosti voči Vašej osobe ako štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.

2. Ako prevádzkovateľ spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým:
a) identifikačné údaje – napr. titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH
b) kontaktné údaje – napr. adresa bydliska, telefónne číslo, email,
c) údaje nevyhnutné za účelom poskytnutia služby/dodania tovaru (okrem identifikačných a kontaktných údajov) – IBAN, SWIFT kód.

3.          Ako prevádzkovateľ výnimočne môžeme spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov - údaje o zdraví a to v rozsahu v akom je to potrebné v súvislosti s meraním Vášho zraku. Rovnako môžeme spracúvať údaje o zdraví, ak ste naším zamestnancom.
 
4.         Vaše osobné údaje môžeme  spracúvať na základe nasledovných právnych základov:
a) ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (ďalej ako „Súhlas“),
b) ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (ďalej ako „Zmluva“),
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej ako „Zákon“),
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).
 
3. Špecifikácia rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov
podľa typu dotknutej osoby
 
A. Zamestnanci a ďalšie osoby pracujúce pre prevádzkovateľa v pracovnom pomere
 
1. S prihliadnutím na skutočnosť, že ste s prevádzkovateľom v pracovnom pomere, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania Vášho pracovného pomeru a v súvislosti s ním.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo,
 • ďalšie osobné údaje: dátum narodenia, rodné číslo, národnosť, rodinný stav, počet detí, štátna príslušnosť  a pod.,
 • zmluvné údaje: vyplývajúce z obsahu Vašej pracovnej zmluvy a jej prípadných príloh,
 • údaje súvisiace s pracovným pomerom: odpracovaný pracovný čas, čerpanie dovolenky, čerpanie PN, nárok na nevyčerpanú dovolenku, informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia, zvyšovania kvalifikácie a vzdelávanie, školenia, certifikáty,
 • osobitná kategória osobných údajov: napr. o zdravotnom stave, invalidite, výsledkoch preventívnej lekárskej prehliadky, výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol,
 • platobné údaje:  napr. IBAN a SWIFT kód,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii: napr. emailová korešpondencia prevádzkovateľa,
 • údaje o udelených administratívnych prístupoch do informačných systémov.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
 • mzda a personalistika: evidencia osobných záznamov o zamestnancoch, údaje na vyplácanie mzdy, prispievanie na dôchodok, platenie odvodov do poisťovní, preddavkov na daň, poskytovanie zamestnaneckých výhod, poistenie rizík a zodpovednosti. Právny základ – Zmluva a Zákon
 • používanie komunikačných a administratívnych technológií: monitorovanie administratívnych prístupov, hesiel do informačných systémov, emailov prevádzkovateľa. Právny základ – Zákon
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem.
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti A je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
 • k Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rozsahu pokynu udeleného prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon,
 • ak zanikne možnosť spracúvať Vaše osobné údaje na základe vyššie uvedeného právneho základu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho pracovného pomeru a zlikvidujeme ich bezprostredne po skončení pracovného pomeru,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu.
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

B. Zákazníci
 
1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem využiť služby prevádzkovateľa, resp. nadobudnúť tovar, ktorý prevádzkovateľ ponúka, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo,
 • zmluvné údaje: vyplývajúce z obsahu zmluvy a jej prípadných príloh, ktorú ste uzatvorili s prevádzkovateľom (môže byť uzavretá aj ústnou formou),
 • platobné údaje:  napr. IBAN a SWIFT kód,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii: napr. emailová korešpondencia,
 • údaje o zdraví súvisiace s vykonaným meraním zraku za účelom výroby okuliarov, napr.: o zrakovej chybe, dioptriách, osi, cylindroch, PD, výške, adícii, prizme, báze.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
 • evidencia zákazníkov: vedenie záznamov o všetkých zákazníkoch, ich údaje o zdraví a poskytnutých službách, prípadne predanom tovare. Právny základ – Zmluva  a Súhlas
 • evidencia udelených súhlasov na spracúvanie osobných údajov. Právny základ - Zákon
 • účtovníctvo a dane: vedenie záznamov v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu so zákazníkom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v súvislosti s finančnými plneniami. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti B je Zmluva, Súhlas, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
 • k Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rozsahu pokynu udeleného prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
6. Ako prevádzkovateľ vykonávame prenos Vašich osobných údajov do Českej republiky a Nemecka, členských krajín Európskej únie, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov v celom rozsahu vzťahuje Nariadenie. Dôvodom tohto prenosu je využívanie služieb zmluvných partnerov v súvislosti s meraním Vášho zraku.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
 • zo súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli ak sa jedná o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe tohto právneho základu - Súhlas. Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď ďalej článok 4),
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon
 • ak zanikne možnosť spracúvať Vaše osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich bezprostredne po jeho skončení a/alebo uplynutí premlčacej doby, v rámci ktorej by ste si mohli uplatniť svoje nároky,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu. Právny základ - Zákon.
8.         Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

C. Pacienti
 
1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem využiť služby prevádzkovateľa v súvislosti s meraním zraku, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia,
 • údaje o zdraví za účelom vykonania merania zraku očným optikom a/alebo optometristom a poskytovania trvalej starostlivosti: napr. údaje o zrakovej chybe, dioptriách, korekcii tejto chyby.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
 • evidencia pacientov: vedenie záznamov o všetkých pacientoch, ich údaje o zdraví a poskytnutých službách. Právny základ – Zmluva  a Súhlas,
 • účtovníctvo a dane: vedenie záznamov v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu s pacientom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy v súvislosti s finančnými plneniami. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti C je Zmluva, Zákon, Súhlas a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
 • k Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rozsahu pokynu udeleného prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
6. Ako prevádzkovateľ vykonávame prenos Vašich osobných údajov do Českej republiky a Nemecka, členských krajín Európskej únie, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov v celom rozsahu vzťahuje Nariadenie. Dôvodom tohto prenosu je využívanie služieb zmluvných partnerov v súvislosti s meraním Vášho zraku.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
 • zo súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli ak sa jedná o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe tohto právneho základu - Súhlas. Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď ďalej článok 4),
 • z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu. Právny základ - Zákon.
 • ak zanikne možnosť spracúvať Vaše osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich bezprostredne po jeho skončení a/alebo uplynutí premlčacej doby, v rámci ktorej by ste si mohli uplatniť svoje nároky,
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
 
D. Osoby zastupujúce
obchodných partnerov prevádzkovateľa
 
1. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré zastupujú obchodného partnera prevádzkovateľa pri komunikácii s prevádzkovateľom (ústnej, písomnej, emailovej, telefonickej a pod.).
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo, číslo OP, ......
 • pracovné kontaktné údaje: pracovná emailová adresa, telefónne číslo (v prípade firmy, ktorú zastupujete)
 • údaje o Vašom postavení v štruktúre obchodného partnera: napr. názov pozície, súvisiace oprávnenia, zodpovednosti.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
 • evidencia obchodných partnerov: vedenie záznamov o všetkých obchodných partneroch prevádzkovateľa. Dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že zastupujete obchodného partnera, či už ako jeho zamestnanec, člen štatutárneho orgánu alebo inak poverená osoba, s ktorým máme záujem spolupracovať. Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s týmto obchodným partnerom, ktorého zastupujete, resp. realizovať nejaký iný záujem, je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje. Právny základ – Zmluva,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti D je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
 • k Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rozsahu pokynu udeleného prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (napr. tlačiarenské, poštové služby). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon
 • ak zanikne možnosť spracúvať Vaše osobné údaje na základe vyššie uvedeného právneho základu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich bezprostredne po jeho skončení a/alebo uplynutí premlčacej doby, v rámci ktorej by si obchodný partner mohol uplatniť svoje nároky,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania s obchodným partnerom je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu. Právny základ - Zákon.
 
E. Spoločníci, štatutárne orgány prevádzkovateľa
 
1. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov spoločníka a člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, pretože ten spracúva Vaše osobné údaje v zmysle týchto podmienok.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
 • kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, rodinný stav
 • pracovné kontaktné údaje: pracovná emailová adresa, telefónne číslo
 • údaje o Vašom postavení v štruktúre prevádzkovateľa, veľkosti obchodného podielu, názov pozície, oprávnenia, zodpovednosti,
 • zmluvné údaje vyplývajúce z obsahu spoločenskej zmluvy, zmluvy o výkone funkcie,
 • údaje týkajúce sa výkonu činnosti: napr. účasť na rokovaniach/zasadnutiach/hlasovaniach, spôsob hlasovania, výkon práv spoločníka,
 • údaje týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia, mobilného telefónu, motorového vozidla,
 • platobné údaje:  napr. IBAN a SWIFT kód,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii: napr. emailová korešpondencia,
 • údaje o udelených administratívnych prístupoch do informačných systémov,
 • údaje o pridelených kľúčoch od priestorov prevádzkovateľa.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
 • mzda a personalistika: evidencia osobných záznamov, údaje na vyplácaní odmien, prispievanie na dôchodok, platenie odvodov do poisťovní, preddavkov na daň, poskytovanie ďalších výhod, poistenie rizík a zodpovednosti. Právny základ – Zmluva a Zákon,
 • používanie komunikačných a administratívnych technológií: monitorovanie administratívnych prístupov, hesiel do informačných systémov, zriadenie emailového konta. Právny základ – Zmluva,
 • riešenie sporov: za účelom riešenia sporov, sťažností alebo súdnych, mimosúdnych či administratívnych konaní. Právny základ: Oprávnený záujem,
 • zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti E je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
 • k Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rozsahu pokynu udeleného prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 • pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (napr. tlačiarenské, poštové služby). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi,
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
 • z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – Zákon
 • ak zanikne možnosť spracúvať Vaše osobné údaje na základe vyššie uvedeného právneho základu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich 5 rokov po jeho skončení,
 • z dôvodov vedenia súdneho konania s obchodným partnerom je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu. Právny základ - Zákon.
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
 
4. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 
1.          V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
2.         Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať emailom majoroptik@majoroptik.sk
3.          Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vás súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.
4.         Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Nariadenie umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.


V Košiciach, dňa 25.5.2018                                                                                            Majoroptik, s. r.o.